De Mazzel

Sfeercafé & Feestzaal

Feestzaal

Sfeerbeelden Aanvraagformulier Huisreglementen

Huisreglementen

OPMERKING: Feesten voor jongeren tot en met 25 jaar worden helaas steeds geweigerd ...

1. Definitie & bepalingen
1.1  Definitie partijen
- Café en Feestzaal “De Mazzel” wordt uitgebaat onder bvba De Oude Posterij, Zuidstraat 12 te 8820 Torhout gekend onder Ondernemingsnummer BE 0808.490.050 RPR Brugge, hierna vermeld als “De Mazzel”.
- De Mazzel wordt vertegenwoordigd door zijn aandeelhouders, hierna vermeld als “de uitbaters”.
- De uitbaters verhuren steeds aan één natuurlijke persoon die als hoofdverantwoordelijk van het evenement wordt beschouwd, hierna vermeld als “de organisator”.
1.2  Reservatie & Annulering
- Een reservatie is pas definitief bij volledige betaling van waarborg en huurprijs en ondertekening van deze huurovereenkomst.
- Elke vorm van annulering dient steeds schriftelijk en gedateerd te geschieden. In geval van annulering meer dan 30 dagen voor de aanvang van het evenement worden alle betaalde sommen volledig terugbetaald aan de organisator. Voor annulering minder dan 30 dagen voor aanvang krijgt de organisator 65% terug van de betaalde sommen. Voor annulering minder dan 14 dagen voor aanvang krijgt de organisator 35% terug van de betaalde sommen. In geval van annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het evenement blijven alle betaalde bedragen eigendom van de uitbaters.
- De uitbaters behouden zich steeds het recht zelf een evenement voor aanvang te annuleren. In dit geval worden alle betaalde bedragen integraal terugbetaald aan de organisator zonder recht op extra compensatie.
- De uitbaters behouden zich steeds het recht zelf een evenement na aanvang te annuleren. In dit geval worden alle betaalde bedragen niet terugbetaald aan de organisator zonder recht op extra compensatie.
1.3  Toegelaten evenementen
- Feesten met volledig privaat karakter, bv. huwelijk, communie, verjaardag, jubileum, …
- Verenigingsactiviteiten zoals koffienamiddagen, soupers, inschrijvingen, staande recepties, huldigingen, vergaderingen, ouderavonden, ...
- Niet-commerciële beurzen van socio-culturele verenigingen of concerten.
1.4  Verboden evenementen
- Activiteiten waarvan de uitbaters vermoeden dat ze de openbare orde en de goede zeden kunnen verstoren.
- Alle racistische bijeenkomsten of feesten.
- Alle activiteiten aan minderjarigen zonder oudertoezicht.
- Elke activiteit die in strijd is beschreven onder 3.1 tem 3.4.
1.5  Waarborg
- De waarborg bedraagt minimum 200,00 EUR en maximum 500 EUR afhankelijk van de grootte van het evenement.
- Na afloop van het evenement wordt de waarborg terug betaald verminderd met eventuele schade en extra kosten vermeld onder punt 1.7.
1.6  Inbegrepen kosten
- Het afhuren van De Mazzel is steeds beschikbaar in één maximum tijdsblok van 6 uur. Deze start ten laatste om 20u en eindigt ten laatste om 02u. Een ander tijdsstip moet vooraf besproken worden?
- Het gebruik van de vaste basis muziekinstallatie is inbegrepen alsook elektriciteit, verwarming en onderhoud enkel de dag van het evenement.
- De schoonmaak bij een normale bevuiling is in de huurprijs inbegrepen alsook de afvalverwerking van normale hoeveelheden restafval, PMD en karton.
1.7  Niet inbegrepen kosten
- Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
- Na het verstrijken van de standaard tijdsblok van 6 uur moet er per extra tijdsblok van één uur bijbetaald worden. Dit gebeurt steeds met goedkeuring van de uitbaters, voor of tijdens het evenement.
- Bij het huren van extra muziek- of lichtinstallatie, podium, tafels, stoelen, enz. is de organisator volledig verantwoordelijk over het extra gehuurde materiaal gedurende de volledige aanwezigheid in het huurpand. De organisator sluit hierbij het best een extra verzekering af tegen diefstal of schade.
- Bij gebruik van externe elektrische apparaten (bv barbecue, frietmobiel enz …) worden er extra kosten aangerekend afhankelijk van het verbruik.

2. Huurvoorwaarden
2.1  Beschikbaarheid
- De Mazzel is beschikbaar voor eventuele inrichting of decoratie vanaf 16u de dag van het evenement, voor opruiming ervan de dag erop vanaf 16u. Elk ander tijdstip moet nadrukkelijk worden aangevraagd en goedgekeurd. Bij voorbereiding of opruiming op andere dagen dan standaard voorzien kunnen er extra kosten aangerekend worden.
- De café beschikt over een maximale capaciteit van 40 zittende of 70 staande personen.
- De Feestzaal beschikt over een maximale capaciteit van 150 zittende of 250 staande personen.
- In het berekenen van de maximum toegelaten capaciteit moet zeker rekening gehouden worden met het verlies van plaats door apparatuur, lichtinstallatie of podium.
2.2  Toegankelijkheid
- Een bepaalde zaalopstelling kan uit veiligheidsredenen geweigerd worden door de uitbaters.
- Voor het laden en lossen is De Mazzel enkel toegankelijk via de dubbele poort in de Zuidstraat. Enkel kleine bestelwagens kunnen er binnen. Grotere vrachtwagens moeten steeds op straat laden en lossen. Het is steeds verboden om te parkeren op de oprit of op het voetpad. Vluchtwegen moeten steeds vrij gehouden worden.
2.3 Veiligheid
- De Mazzel moet steeds vlot bereikbaar blijven voor brandweer, politie en hulpdiensten voor, tijdens en na het evenement.
- De binnenplaats en oprit voor de zaal moet tijdens het evenement volledig leeg zijn.
- Alle veiligheidsvoorzieningen zoals blustoestellen en nooddeuren moeten constant duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven.
- De organisator krijgt steeds een toelichting van de noodprocedures. Hij of zij stelt een verantwoordelijke aanwezige aan die de bezoekers bij eventuele evacuatie kan bijstaan en begeleiden
- Het is ten strengste verboden om vluchtwegen en nooduitgangen te blokkeren of te sluiten voor, tijdens en na het evenement.
2.4  Verzekeringen en vergunningen
- Elk gebruik van rook, vuur en/of water mag enkel met voorafgaande toestemming van de uitbaters. De organisator is standaard verzekerd voor brand echter sluit bij voorkeur zelf een verzekering af voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.
- De organisator is eraan gehouden voor ieder evenement een aanvraag tot toelating in te dienen bij SABAM, Rijselsestraat 51, 8500 Kortrijk, Tel : 056/210738 en alle kosten voortvloeiend uit deze aanvraag zelf te dragen. De organisator zal hiervan een kopie bezorgen aan de uitbaters.
2.5  Infrastructuur
- In geen geval mag er iets aan het interieur of exterieur veranderd worden. Elke daaruit vloeiende schade wordt verhaald op de organisator.
- De organisator verbindt er zich toe met de nodige zorg om te gaan met de zaal en het materiaal, alles in oorspronkelijke staat terug te geven en rekening te houden met de aanwijzingen van de uitbaters.
2.6  Vestiaire en toiletten
- De Mazzel heeft geen eigen vestiaire en kan nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of diefstal aan kledij.
- Elke vorm van beschadiging aan de toiletten zal resulteren in compensatie via de waarborg.
- Er is standaard geen WC-dame/-heer aanwezig.
2.7 Onthaal, parking en signalisatie
- Elke vorm van onthaal wordt steeds verzorgd door de organisator. Alle daarvoor noodzakelijk materiaal en personeel wordt door de organisator voorzien.
- De Mazzel beschikt niet over een eigen parking. Er zijn wel twee openbare parkings aanwezig op 100m afstand (de markt en parking Deprez) en één openbare parking op 500m afstand (station) van het pand.
- Elke vorm van signalisatie moet door de organisator zelf verzorgd worden. Het is verboden om signalisatie op muren/ramen/deuren/panelen op te hangen.

3. Wettelijke bepalingen
3.1  Wet op racisme en xenofobie (Wet van 30 juli 1981)
- De wet op racisme en xenofobie bestraft aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld, ingegeven door racisme of xenofobie; discriminatie wat betreft het leveren of het aanbieden van goederen of diensten; het behoren tot sommige groepen of verenigingen die rassendiscriminatie of rassenscheiding drijven of verkondigen; discriminerende handelingen van ambtenaren, openbare officieren en drager of agent van het openbare gezag of van de openbare macht.
3.2  Wet op openbare dronkenschap (Wet van 14 november 1939)
- Het is verboden om alcoholische dranken uit te schenken aan een persoon waarvan de schenker ziet dat de man/vrouw al kennelijk dronken is. Hetzelfde geldt trouwens voor het voorstellen of het aanvaarden van een uitdaging om te drinken, als die uitdaging leidt tot dronkenschap. Het verstrekken van alcoholische dranken aan iemand jonger dan 16 jaar is strafbaar. Het verstrekken van sterke drank aan een minderjarige (jonger dan 18 jaar) is verboden. Dronkenschap zelf is strafbaar in elke openbare plaats, dus ook in de feestzaal.
3.3  Wet op minderjarigen (Wet van 15 juli 1960)
- De toegang is voor -16 jarigen is verboden behalve indien ze vergezeld zijn van hun vader, moeder, voogd of de persoon aan wiens bewaking zij zijn toevertrouwd. De organisator is verantwoordelijk voor de controle hierop.
- Voor, tijdens of na het evenement is het schenken van alcohol aan -16 jaar volstrekt verboden.
3.4  Huiselijke Wet op Drugsgebruik
- Elke vorm van drugbezit, druggebruik en drughandel zowel in soft als harddrugs is ten strengste verboden. Tolereren van drugbezit, -gebruik of –handel wordt in de rechtspraak beschouwd als „aanzetten tot‟. Van de organisator wordt in dat geval verwacht dat hij de lokale politie oproept wanneer hij verdacht zaken vaststelt.
- In De Mazzel heerst er een NUL tolerantie betreffende drugs en de uitbaters zullen steeds elke vorm van drugs melden aan de politie en de toegang van de betrokkene tot De Mazzel weigeren.
3.5  Geluidsoverlast
- De organisator probeert de geluidsoverlast voor de buurt tot een minimum te herleiden d.w.z. nooddeuren en poorten moeten dicht blijven tijdens het evenement. Bij voorbereiding en opkuis met open poorten of nooddeuren wordt de muziek afgezet.
- De organisator heeft uitdrukkelijk toestemming aan de uitbaters of openbare diensten om op elk moment de geluidssterkte te meten (in Db) om na te gaan of de wettelijke norm niet wordt overschrijden. Bij overschrijding moet de geluidsinstallatie onmiddellijk worden aangepast. Bij het niet naleven van deze controle of aanpassing, kan het evenement worden stopgezet.
3.6  Rookverbod
- In alle lokalen of zalen van De Mazzel is er een algemeen rookverbod. Dit rookverbod heeft betrekking tijdens zowel de voorbereidingen, opkuis als het evenement zelf.
- Op de binnenkoer is roken toegelaten op de daartoe voorziene rokersplaats.
- Evenementen met een privé karakter vallen ook onder diezelfde wet en elke vorm van roken wordt door de uitbaters gezien als een reden tot ontzegging van de toegang.